برگزاري کارگاه آشنايي با تهديدات لايه کاربرد
 

دکتر محمد تنهايي، عضو هيات علمي مرکز آپاي ايلام در دومين کارگاه از "نشست آشنايي با امنيت در حوزه فناوري اطلاعات" به بررسي تهديدات امنيتي در لايه کاربرد شبکه پرداخت و ضمن تبيين موضوع اهميت امنيت در شبکه، با ذکر مثال چندين مورد را بررسي نمود.

در بخشي از اين کارگاه دکتر تنهايي با بيان اين موضوع که 75% حملات فضاي وب در لايه کاربرد روي مي دهد به ضرورت موضوع آشنايي با اين حملات و روشهاي جلوگيري از آنها پرداخت.

در ادامه و با بررسي 6 نوع از حملات پرکاربرد در اين حيطه و آشنايي با مکانيزم هر کدام از حملات؛ مطالبي را در مورد شيوه هاي مقابله با اين تهديدات بيان نمودند. بررسي حملات DOS و DDOS و اهميت استفاده از CDN بومي براي مقابله با اينگونه حملات بخش ديگري از اين کارگاه بود.

در بخش پاياني اين کارگاه که به صورت پرسش و پاسخ برگزار گرديد، شرکت کنندگان با بيان نظر خود در خصوص روشهاي کاربردي و يا ابداعي مقابله با حملات فرض شده اهميت موضوع امنيت در لايه کاربرد را مورد بررسي قرار دادند.


برگزاري کارگاه آشنايي با تهديدات لايه کاربرد

برگزاري کارگاه آشنايي با تهديدات لايه کاربرد

برگزاري کارگاه آشنايي با تهديدات لايه کاربرد

برگزاري کارگاه آشنايي با تهديدات لايه کاربرد
ارسال خبر به پست الكترونيك  

تاريخ:  ۸ ارديبهشت ۱۳۹۶  ساعت: 2:37:27عصر