تماس با ما

ایلام - بلوار پژوهیش (بانگنجاب) - دانشگاه ایلام -  آزمایشگاه مرکزی

پست الکترونیک: central.lab@ilam.ac.ir