معرفی مرکز

مرکز آپای دانشگاه ایلام از مهرماه 1395 به صورت رسمی فعالیت خود را آغاز نموده است.

اعضای مرکز:

دکتر حسین مهدی زاده

دکتر مجتبی کرمی

دکتر مظفر بگ محمدی

دکتر مجید ولی زاده

دکتر محمد تنهایی

رضا منصور پور

مجید موسی نژاد

مهدی شریفی راد

حسن کریمی تبار

احمد جمشیدی